Srinivasa Prapadhye Kannada Song Lyrics

1. Eesanam jagothosya Venkatapathe vishno paraam preyaseem
Thadhwakshasthala nithyavasarasikam thath khanthi samvardhineem
Padmalankrutha pani pallavayugam Padmasanasthaam Sriyam
Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem vande jaganmatharam

2. Sreeman krupajalanidhe krithasarvaloka Sarvagna Saktanathavathsala
Sarvaseshin Swamin susheela sulabhasritha parijatha Srinivasa Prapadhye
Kannada Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

3. Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa
Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow
Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow
Sree Venkatesha charanom saranam papadhye

4. Sadyo vikasi samudithvara saandra raga
Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham
Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

5. Rekamayadwaja sudhakala saathapatra
Vajraam krusamburuha kalpaka sanka chakrai
Bhawyai ralankruthathalow parathathva chinnai
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

6. Thamrodara dyuthi parajitha padma raagow
Baahyai rmahobhi rabhi bhootha
mahendra neelow Udhyannakhamsu
bhirudastha sasaanka bhasow
Sree Venkatessa charanom saranam prapadhye

7. Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam
Samvahanepi sapadiklamamatha dhanow Kantha
vavaangmanasa gochara sowkumaryow
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

8. Lakshmeemaheetha dhanuroopa nljanubhava
Neeladi divyamahisheekara pallavanam
Aarunya sankramanatha kila saandra raagow
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

See also  5 In The Morning Song Lyrics

9. Nithyanamadvidhi sivadi kireetakoti
Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohai
Neerajanavidhi mudaramupada dhanow
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

10. Vishno pade parama ithyuditha prasamsow
Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow
Bhooyasthathethi thava paanithala pradishtow
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

11. Parthaaya thathsadrusa saarathina
thvayaiva Yow darshithow swacharanom saranam vrajethi Bhoyopi
mahyamihathow karadarsithowthe
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

12. Manmoordhni kaaliyapane
vikataataveshu Sree Venkatadri sikhare sirasi srutheenaam
Chithepyananyamanasam samamahithowthe
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

13. Amiana hrushyadavaneethala keernapushpow
Sree Venkatadri sikhara bharanaya manow
Aanandithaakila manonayanow thavaithow
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

14. Praya prasanna janatha prathamavagahyow
Mathu sthanaviva sisora mrtuhayamanow
Prapthow paraspara thulamathulantharowthe
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

15. Sathvotharai ssathathasevya padambujena Samsara tharaka
dayadradruganchalena Soumyopayanthru
munina mamadarshithowthe
Sree Venkatesha charanom saranam prapadhye

16. Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave
Prapye thvayi swayamupeya dhayaspuranthya
ithyasrithaya niravadya gunayathubhyam
Syam kinkaroo Vrishagireesanajathumahyam